Avís Legal

Les presents Condicions Generals d’Accés (les “Condicions d’accés”) regulen l’accés i ús per part de qualsevol persona (el “usuari”) de les pàgines que integren el domini web www.puc-pac.com (la “pàgina web “), així com els continguts i serveis que s’hi inclouen.
Als efectes de l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, s’informa a l’usuari que el titular del lloc web és la societat Posa’t un conte, SL (a partir d’ara PUC), amb domicili social a Barcelona (08023), Passeig Mare de Déu del Coll, 126 SA2 ª, amb CIF núm. B-65142317, i amb adreça electrònica www.puc-pac.com. Es troba inscrita al Registre Mercantil de Barcelona el 23 de juliol de 2009 en el volum 41.351, Foli 88, Full B 391173.

L’accés a aquesta pàgina web o el seu ús per l’usuari implica necessàriament, i sense reserves, i acceptació de les condicions d’accés. Per tant, es recomana que l’usuari les llegeixi atentament i detingudament cada vegada que vulgui entrar a la pàgina web de www.puc-pac.com. PUC es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en la Web, de la configuració, disponibilitat i presentació d’aquesta, així com de les presents Condicions d’Accés.

L’usuari es compromet a fer un ús diligent del web site i dels serveis accessibles des del mateix i a no utilitzar els serveis o informacions continguts en el lloc web per desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral i als bons costums, a l’ordre públic i, en general, a un ús conforme al present avís legal.

L’usuari podrà triar en quin idioma (català o castellà) vol accedir als continguts del web, així com a la gestió de tots els serveis que s’hi ofereixen.

Propietat intel·lectual i propietat industrial

PUC té tots els drets sobre el contingut, disseny i codi font d’aquesta pàgina web i, en especial, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, sobre les fotografies, imatges, textos, logos, dissenys, marques, noms comercials i dades que s’inclouen al web.
S’adverteix a usuaris i visitants que aquests drets estan protegits per la legislació vigent espanyola i internacional relativa a la propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, i sense perjudici, el contingut d’aquest web també té la consideració de programa informàtic, i per tant, li resulta també d’aplicació tota la normativa espanyola i comunitària europea vigent en la matèria.

Tot ús o explotació d’aquesta pàgina web o els seus continguts, diferents dels descrits en el present avís legal, necessitarà una autorització prèvia i per escrit de PUC, i sempre que es faci referència explícita a la titularitat de PUC d’aquests drets de propietat Intel·lectual.

L’accés a aquest lloc web o la utilització dels seus continguts no implica, en cap cas, cessió o llicència de drets de propietat intel·lectual i / o industrial. En concret, queda totalment prohibida la còpia, reproducció, adaptació, modificació, distribució, comercialització pública i / o qualsevol altra acció que comporti una infracció de la normativa vigent espanyola i / o internacional en matèria de propietat intel·lectual i / o industrial, així com l’ús dels continguts de la web si no és amb la prèvia autorització expressa i per escrit de PUC.

La persona, persones o entitats jurídiques que atemptin contra els drets de propietat intel·lectual o industrial de PUC seran responsables davant els tribunals competents.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de dades de caràcter personal, l’informem que la formalització de qualsevol formulari existent a lloc web www.puc-pac.com o la remissió d’un correu electrònic a qualsevol dels nostres bústies, seran tractades amb la màxima confidencialitat i formaran part del fitxer automatitzat titularitat de PUC, per la seva gestió i donar resposta als mateixos, així com, per a la gestió comercial que ens vinculi, i l’enviament a través de correu electrònic de les vendes que realitzi PUC, per al lliurament de les compres, i la informació sobre les ofertes que creguem del seu interès.

La societat presumeix que les dades han estat introduïdes pel seu titular o per persones autoritzades per aquest, així com que són correctes i exactes. Correspon als usuaris l’actualització de les seves pròpies dades i aquests seran responsables de la veracitat dels mateixos. PUC no serà responsable de la inexactitud de les dades personals dels Usuaris.

En qualsevol moment, l’Usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició mitjançant l’enviament d’una petició escrita dirigida al responsable de comunicació, remetent la seva sol·licitud a l’adreça de correu electrònic contacte@puc-pac.com, o bé al departament d’atenció al client de PUC a l’adreça: Passeig Mare de Déu del Coll, 126 SA2 ª Barcelona 08023. Caldrà que acrediti la seva personalitat mitjançant l’enviament de fotocòpia de DNI o qualsevol altre mitjà vàlid en dret.

D’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, PUC ha adoptat els nivells de seguretat adequats a les dades facilitades pels usuaris, i, a més, ha instal·lat tots els mitjans i mesures al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i extracció dels mateixos.

Així mateix, PUC l’informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb fins comercials en cada moment.

COOKIES

PUC es reserva el dret d’utilització de les denominades “cookies” o arxiu semblant, en qualsevol tipus d’utilització del Portal per tal de reconèixer com a usuari recurrent i personalitzar el seu ús del lloc web. Les “cookies” utilitzades s’associen únicamentamb visitants i els seus terminals, sense proporcionar referències que permetin deduir dades personals de l’usuari, i no poden llegir dades dels discs durs d’aquests, ni llegir els arxius “Cookie” creats per altres.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació en el seu disc dur. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació. Si rebutja les cookies podrà seguir utilitzant el lloc web, tot i que això pot suposar la limitació en l’ús d’algunes de les prestacions o impedir el bon funcionament del lloc web, i serà necessari que l’usuari iniciï una sessió com a tal en cadascun dels serveis la prestació requereixi el previ registre o login.

D’acord amb el que estableix el Reial decret llei 13/2012, de 30 de març, no serà necessari el consentiment de l’usuari quan l’emmagatzematge o accés relatius a lesgaletes siguin d’índole tècnica al sol tal d’efectuar la transmissió d’una comunicació per una xarxa de comunicacions electròniques o, en la mesura que sigui estrictament necessari, per a la prestació d’un servei de la societat de la informació expressament sol·licitat pel destinatari

ENLLAÇOS

Tot enllaç, hipertextual, profund, framing, o qualsevol altre tipus de connexió virtual a través de xarxes de telecomunicació des de qualsevol lloc web o adreça URL (“Enllaços”) a la pàgina web, ha d’autoritzar PUC, establint l’enllaç en tot cas a la seva pàgina inicial, sense que això impliqui una relació entre PUC i el titular de la pàgina en la qual s’estableix el ‘link’, ni l’aprovació o acceptació per part de PUC dels seus continguts o serveis.

PUC desitja aclarir que els Enllaços a pàgines web de tercers que contingui la pàgina web tenen únicament una finalitat orientativa, sense que això suposi necessàriament l’aprovació del contingut dels mateixos per part de PUC, sent el seu objecte el posar a disposició de l’usuari altres fonts d’informació que poguessin ser del seu interès.

PUC revisa el contingut que s’ofereix en els enllaços, però, és impossible conèixer exactament i en tot moment quin és el contingut concret de tot enllaç. Per això es prega que, en el cas que qualsevol usuari o tercer observi que aquests enllaços puguin ser contraris a les lleis, la moral o l’ordre públic, o que siguin susceptibles d’incitar a la violència o a la discriminació per raons sexuals, ideològiques , religioses o racials, ens ho faci saber a través de l’adreça de correu electrònic contacte@puc-pac.com.

Al marge de la legislació, PUC declina qualsevol responsabilitat en relació amb els continguts dels Enllaços o amb els danys o errors que, per qualsevol virus present en accedir a aquests enllaços o en utilitzar, puguin patir els sistemes informàtics (maquinari i programari) l’usuari.

ÚS DEL SERVEI I RESPONSABILITATS

A través d’aquest lloc web, PUC els proporciona i els dóna accés a dades, programes, opinions, crítiques o informacions, sigui quin sigui el seu origen, a través de la seva xarxa o xarxes. Tot i que PUC s’esforçarà a mantenir actualitzat el contingut d’aquest lloc web, no pot garantir l’absoluta exactitud de totes les seves dades, així com la qualitat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat dels continguts dalt referits, conseqüentment, l’usuari accepta expressament deixar a PUC exempt de qualsevol responsabilitat en relació a l’anterior, i assumeix sota la seva exclusiva responsabilitat les conseqüències, danys o accions que poguessin derivar de l’accés a aquests continguts, així com al seu ús, reproducció o difusió.

PUC no assumeix cap responsabilitat derivada, a títol enunciatiu però no limitatiu:
1. De la utilització que els Usuaris o Visitants puguin fer dels materials d’aquesta web o webs d’enllaç, ja siguin prohibits o permesos, en infracció dels drets de propietat intel·lectual i / o industrial de continguts del web o de tercers;

2. Dels eventuals danys i perjudicis als usuaris o visitants causats per un funcionament normal o anormal de les eines de recerca, de l’organització o la localització dels continguts i / o accés a la web i, en general, dels errors o problemes que es generin en el desenvolupament o instrumentació dels elements tècnics que el web o un programa faciliti l’Usuari.

3. Dels continguts d’aquelles pàgines a les que els Usuaris o Visitants puguin accedir des enllaços inclosos a la web, ja siguin autoritzats o no;

4. Dels actes o omissions de tercers, amb independència que aquests tercers poguessin estar units a PUC mitjançant via contractual.

5. De l’accés de menors d’edat als continguts inclosos a la web, sent responsabilitat del seu progenitors o tutors exercir un control adequat sobre l’activitat dels fills o menors al seu càrrec o bé instal·lar alguna de les eines de control de l’ús d’Internet amb l’objecte d’evitar (i) l’accés a materials o continguts no aptes per a menors, així com (ii) l’enviament de dades personals sense la prèvia autorització dels seus progenitors o tutors.

6. De les comunicacions o diàlegs en el transcurs dels debats, fòrums, xats, i comunitats virtuals que s’organitzin a través de o entorn a la web i / o webs d’enllaç, ni respondrà, per tant, dels eventuals danys i perjudicis que pateixin els usuaris registrats o visitants particulars i / o col·lectius a conseqüència d’aquestes comunicacions i / o diàlegs. Al seu torn, l’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple xat, fòrums d’opinió o pàgines obertes al lector) que PUC ofereix a la seva seu web i a no utilitzar-los per incórrer en activitats il·lícites o contràries de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans, provocar danys en els sistemes físics i lògics de PUC, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altre sistema físic o lògic que sigui susceptible de provocar els danys anteriorment esmentats.

PUC no serà responsable en cap cas quan es produeixin:
1. Errors o retards en l’accés al lloc web per part de l’Usuari a l’hora d’introduir les seves dades en el formulari de comanda, la lentitud o impossibilitat de recepció per part dels destinataris de la confirmació de la comanda o qualsevol anomalia que pugui sorgir quan aquestes incidències siguin degudes a problemes en la xarxa Internet, causa de cas fortuït o força major i qualsevol altra contingència imprevisible aliena a la bona fe de la Societat.

2. Fallades, errors o danys, directes o indirectes, que puguin causar al sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari), o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, que siguin causats o es derivin de:

a. La capacitat o qualitat del seu sistema informàtic o la presència d’un virus a l’ordinador de l’usuari que sigui utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la web.
b. La seva connexió o accés a Internet.
c. Un mal funcionament del seu navegador, o per l’ús d’aplicacions informàtiques de l’usuari amb versions no actualitzades o no s’obtingui la corresponent llicència d’usuari
3. Errors o incidències que es puguin produir en les comunicacions, esborrany o transmissions incompletes, de manera que no es garanteix que els serveis del lloc web estiguin constantment operatius.
4. Dels errors o danys produïts al lloc web per un ús del servei ineficient i de mala fe per part de l’Usuari.
5. De la no operativitat o problemes en la direcció de correu electrònic facilitada per l’Usuari per a l’enviament de comunicacions o la confirmació de la comanda.

En tot cas, PUC es compromet a solucionar els problemes que puguin sorgir i a oferir tot el suport necessari a l’Usuari per arribar a una solució i satisfacció de la incidència.

Queda terminantment prohibit realitzar, sense el previ consentiment de PUC, qualsevol manipulació o alteració d’aquest lloc web. Conseqüentment, PUC no assumirà cap responsabilitat derivada, o que pogués derivar, d’aquesta alteració o manipulació per part de tercers.

NUL·LITAT DE LES CLÀUSULES

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes Condicions Generals fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia afectarà només a aquesta disposició o a la part d’aquesta que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les Condicions Generals en tota la resta.

LLEI I JURISDICCIÓ APLICABLE

Les presents Condicions d’Accés i Condicions de Compra es regiran i interpretaran d’acord amb la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament per la legislació espanyola sent els jutjats de la ciutat de Barcelona (Espanya) els únics competents.
Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquesta clàusula ambrenúncia a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.